Nafaka ve Nafaka Davaları Hakkında Genel BilgiNAFAKA DAVASI NASIL AÇILIR
GENEL BİLGİLER
A. NAFAKA DAVASI
B. GENEL NAFAKA DAVALARI
C. NAFAKA DAVASI NASIL AÇILIR ALINIR
1. TEDBİR NAFAKASI
• TEDBİR NAFAKASI : Tedbir nafakası Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tedbir Nafakası Boşanma ve ayrılık davasına bakmaya yetkili olan Aile mahkemesinde açılır. Yetkili Mahkeme taraflardan birisinin yerleşim yeri mahkemesidir.
• a. Taraflar boşandığı takdirde 
b. Tarafların evlenmelerinin feshine karar verildiği takdirde
 c. Çocuklar 18 yaşını doldurduğu zaman 
d. Nafaka alacaklısı öldüğü takdirde 
e. Tedbir nafakasından feragat edildiği takdirde
• Tedbir Nafakası Boşanma ya da ayrılık esnasında kadın ve çocukların geçinmesi için hakimin belirlediği nafakaya Tedbir Nafakası denir Türk Medeni Kanun 169 maddesine göre boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, eşlerin barınmasına, geçimine, karı koca mallarının yönetimine, çocukların bakımına ve korunmasına yönelik geçici önlemleri kendiliğinden alır.
• Boşanma davası açıldıktan sonra davayı kimin açtığına ve boşanma talebinin nedenine bakılmaksızın , kocanın nafaka yükümlüğü devam eder. Tedbir nafakası talep tarihinden itibaren işlemeye başlar.
2. İŞTİRAK NAFAKASI
• Çocuğun velayeti kendisine verilen taraf, çocuğa bakmak, beslemek, temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Çocuğun velayeti kendisine verilmeyen taraf da hakim tarafından belirlenecek oranda çocuğun bakım, eğitim giderlerine katılmak zorundadır. Hakim tarafından çocuğun bakım giderlerine katılmak amacıyla belirlenen nafakaya İştirak (Katılım) Nafakası denilir. Hakim , taraflar iştirak nafakası hususunda talepte bulunmasalar dahi, kendiliğinden İştirak Nafakası ‘na karar vermek zorundadır. Hakim tarafından belirlenen İştirak Nafakası’nın başlangıcı , boşanma kararının kesinleştiği tarihtir.
• Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra, başkaca bir dava ile İştirak Nafakası talep edilmişse, nafaka davanın açıldığı tarihten itibaren hesaplanacaktır.

İştirak Nafakasına faiz yürütülür mü?
 Dava açılış tarihinden hüküm verildiği tarihe kadar faiz yürütülemez. Faiz , İştirak Nafakası ile ilgili kararın kesinleştiği tarihten itibaren işler.

İştirak Nafakası Ne Zamana Kadar Ödenir?
 Ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.Çocuk erginlik yaşına gelmesine rağmen , eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durumlarının elverdiği ölçüde çocuğa bakmakla yükümlüdürler.

• İştirak Nafakası Miktarı Ne Olmalıdır Çocuğun eğitimi, öğretimi ve geçimine yetecek miktarda olmalıdır.
İştirak nafakasının miktarını taraflar belirleyebilir mi İştirak nafakası miktarı hakkında taraflar sözleşme yapabilirler fakat yapılan sözleşmenin geçerli olabilmesi için hakimin sözleşmeyi onaylaması şarttır.
• İştirak Nafakası Davası Nerede Açılır Boşanma davası açılmış ise, davanın açıldığı Aile Mahkemesinden talep edilir. Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında , nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.
İştirak Nafakasının Artırılması Davası Değişen yaşam koşulları belirtilerek, İştirak Nafakası’nın artırılması mahkemeden talep edilebilir. Davada görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir.Yetkili Mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir.

3. YOKSULLUK NAFAKASI
• Yoksulluk Nafakası Türk Medeni Kanunu 175 maddeye göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla, geçimi için geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka talep edebilir.Bu davada nafaka yükümlüsünün kusurlu olup olmadığına bakılmaz
• Yoksulluk nafakası Davası Nerede Açılır Yoksulluk nafakası Boşanma Davası ile birlikte veya Boşanma Davası görülürken istenmişse, yetkili mahkeme Boşanma Davası’na bakan Aile Mahkemesi’dir. Boşanma sonrasında açılacak davada nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.
 Dava görülürken : 
a.Yoksulluk nedeniyle nafaka davası açanın yoksulluğa düşüp düşmediği araştırılır. 
b.Davalının sosyal ve ekonomik durumu araştırılır. 
c.Medeni Kanun Nafaka Hükümleri 
d.Yetki

GENEL OLARAK NAFAKALAR
• 1-Tedbir Nafakası
 A)Boşanma davasından önceki tedbir nafakası, 
Şartları: 1-Kesinleşmiş bir boşanma kararı olmalıdır. 
2- Mutlaka açık bir talep olması gerekir. Yazılı yada Tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olabilir. Eşlerin her ikisi de isteyebilir.
 3-Nafaka isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir. Yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir. 
4-Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir, Hakim tarafından araştırılmalıdır. Yukarıda anlatıldı. Yoksulluk nafakası süresiz olarak hükmedilmelidir. “Bir yıl, 5 yıl yada 10 ay süre ile” gibi süre konulamaz. Nafaka talebi ,boşanma ile birlikte istenilmiş ise ayrıca nisbi ve başvuru harcı alınamaz
• Önemli: Kadının sakat olmaması,eğitim düzeyinin iyi olması ve ileride muhtemelen babasından dolayı maaşa bağlanması yada bir işe-memuriyete girmesi söz konusu ise bu durum doğmamış ve muhtemel bir alacak olduğu için bu savunmaya değer verilemez. Ancak bu olasılık gerçekleşmiş ise o zaman yeniden talep değerlendirilir. Önemli:Başkası ile gayri meşru hayat yaşayan ( örneğin imam nikahlı evlilikler) eşin nafaka isteme hakkı ortadan kalkar.
• Çocukların geleceğinin korunması , eğitimi-terbiyesi ,iaşesi için, boşanma kararından sonra velayeti kendisine verilmemiş olan eşin (karı-koca) çocukları için vermesi gerekli olan bir nafaka çeşididir. İştirak nafakasının başlangıcı boşanma kararının kesinleşme tarihidir.Bitiş tarihi ise çocuğun reşit olduğu tarihtir.
• Hakim Resen (kendiliğinden) göz önüne almalıdır ve her bir çocuk için ayrı ayrı ve her çocuğun konumu yine ayrı ayrı değerlendirilerek uygun bir nafakaya karar vermelidir. Çocuğun varlıklı olması anne-babasının bu nafakadan kurtarmaz. Sadece miktarı üzerin de etkisi olabilir. Boşanma kararı ile iştirak nafakasına karar verilmemiş ise daha sonra dava açılabilir. Reşit çocuk için iştirak nafakasına hükmolunamaz. Velayet hakkının nez’i halinde iştirak nafakası istenemez. Madde 177.- Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.
• 5. Zamanaşımı Madde 178.- Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
• A. Nafaka yükümlüleri Madde 364.- Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.
• B. Dava hakkı Madde 365.- Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır. Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın malî gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir. Nafakanın yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hâkim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir. Dava, nafaka alacaklısına bakmakta olan resmî veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir. Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.
• C. Korunmaya muhtaç kişiler Madde 366.- Korunmaya muhtaç kişi-lerin bakımı, bununla yükümlü kurumlar tarafından sağlanır. Bu kurumlar, yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlardan isteyebilirler.
• 2-Yoksulluk Nafakası 3-İştirak Nafakası 4-Yardım Nafakası
• Eş ve Reşit olmayan çocuklar yararına hükmedilecek tedbir nafakasıdır.Bağımsız bir dava olarak açılır. Başvurma harcı dışında ,yıllık nafaka bedeli(talebi) üzerinde nisbi harç alınır. Esas defterine kaydı yapılır. Nisbi Avukatlık ücretine hükmedilir.
• Reddedilen miktar üzerinden vekalet ücretine hükmedilemez. Tamamen ret halinde ise maktu vekalet ücretine hükmedilebilir. Nafakaya hükmedilebilmesi için kadının ayrı yaşamakta haklı olduğunu her türlü delil ile ispat etmesi gerekir.(kocasının dövdüğü,ağır ihmali,dışarı attığı,başka kadınla ilişkisi olduğu gibi.)
• Hükmedilecek nafaka tarafların sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olmalıdır. Nafaka isteyen üzerinde zenginlik kaynağı oluşturmamalıdır. MK. 4 maddesinde ki Hakkaniyet Kuralları esas alınmalıdır. Nafakanın başlangıç tarihi Dava tarihidir. Tedbir nafakasında faize hükmedilemez.
• Nafaka Türk Parası üzerinden hükmedilmelidir. Talep yabancı para dahi olsa hüküm TL. üzerinden o günkü kur üzerinden hükmedilmelidir. Ancak tarafların nafakanın yabancı para üzerinden olmasını birlikte istemeleri hariç. Nafakanın bitiş tarihi hüküm fıkrasında gösterilemez.
• Tedbir nafakasından sonra boşanma davası açılır ise her iki dosya birleştirilebilir. Ancak buna rağmen nafakanın bitiş tarihi gösterilemez.
• Kocanın bakım borcu mutlak olduğu için işsiz olması nafakaya hükmedilmesine engel değildir. (Çalışamayacak derecede Hasta ve sakat olması, askerlik görevini yapıyor bulunması-hiçbir mal varlığı yok ise-,v.b. istisnalar hariç-ancak bu istisnanın da istisnaları vardır. Bu istisnalar mutlak değildir. Ne ise Kafanızı karıştırmayalım.
• Önemli: Nafaka şahsa bağlı bir haktır. Önceden vazgeçilmesi yani feragat edilmesi kesin hüküm oluşturmaz sonradan ayrı bir dava ile yeniden istenebilir. Nafaka ölüm ile sona erer. Mirasçılara geçmez. Kadının varlıklı yada maaşlı olması kocayı nafaka borcundan kurtarmaz. Bu tür nafakalarında artırılması yada tenzili mümkündür.
• Önemli: Koca yurt dışında çalışıyor ve maaşı da belli değil ise “Çalışma bakanlığı Yurt dışı işçi Sorunları Genel Müdürlüğü” ne müzekkere yazılarak ortalama maaş miktarı belirlenmelidir.Çocuklar için verilen tedbir nafakası reşit olana kadar geçerlidir. B)Boşanma Davası sırasında hükmedilecek olan Tedbir Nafakası, Ayrılık ve Boşanma davası açıldığı takdirde Hakim MK.137 maddesinin amir hükmü nedeniyle Re’sen (kendiliğinden) çocuklar ve eşin iaşesi,bakımı ve eğitimi için maddi tedbirleri almak zorundadır. Tedbir nafakası Boşanma davası tarihinden başlayıp hükmün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmak üzere hükmedilir. Tedbir nafakası hem hüküm fıkrasında yazılmalı hem de birden fazla oturum var ise ara kararında yazılmalıdır.
• Bu tür tedbir nafakasında da feragatin önemi yoktur. İlk duruşma nafaka istemeyen eş ileri ki duruşmalarda isteyebilir. Doğmamış nafakadan(haktan) feragat mümkün değildir.
• Önemli: İlk duruşmada hakim ara kararı ile belli oranda tedbir nafakasına hükmederse ,bu nafaka nasıl tahsil edilir
• Öncelikle nafakayı hak eden eş hemen ara kararının bulunduğu duruşma tutanağının onaylı suretini alarak İcra müdürlüğüne başvurmalı ve Örnek 7'ye  göre ödeme emri gönderilmelidir.
• Tedbir nafakasını boşanma davası ile birlikte yada yargılamanın her aşamasında eş kendisi ve çocukları için isteyebilir. ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmek zorunda değildir. Çünkü boşanma davasının varlığı ayrı yaşamakta eşlerin haklı olduğunu gösterir.Tedbir nafakasında da MK.4 maddesi göz önünde bulundurulmalıdır. Kanımca M.K.dan doğan birçok davalarda en son çözüm hakim bu geniş takdir yetkisine dayanabilir.Önemli:Hakim talep olmasa da mutlaka bu konuda bir karar vermek ve tedbir almak zorundadır. Başvuru ve ilam harcı alınmaz. Çünkü fer’i nitelikte bir taleptir.
• Nafaka Davası Nasıl Açılır – Nafaka Davası – Nafaka Davaları

47 yorum:

 1. merhaba,ödene nafaka miktari maaş yükseldiğinddm değişirmi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Maaşınızın yükselmesi ödenen nafaka miktarını arttırmaz.Nafaka miktarında artış olabilmesi için mahkeme kararında artış yönünde bir karar olması lazım veyahut nafakanın arttırılması davası açılarak bu davanın sonuçlandırılması lazımdır.Saygılarımla

   Sil
 2. ıyı aksamlar. ıstırak nafakasında anlasmalı olarak 300 tl belırlendı ancak hakım yıllık artıs mıktarını belırlemedı kararda ve bır yıl bıttı sımdı bu artıs oranı nasıl hesaplanacak veya bunun kararda belırlenmesı ıcın ne yapmak gerek yenı bı dava mı acmak gerek nasıl olacak . tesekkur edrım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eğer bir artış belirlenmediyse bununla ilgili nafaka arttırım davası açmanız gerekmekte.Eğer kararda artış ile ilgili bir karar olsaydı bu artış oranına göre talep edilebilirdi.

   Sil
 3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 4. ıyı aksamlar 31 ocak tarıhınde ıstırak nafakası ıle ılgılı bır soru sormustum lutfen cevaplarmısınız tesekkur ederım

  YanıtlaSil
 5. baro tarafından atanan avukat nafaka davasından sonra yatan nafakanın yarısına el koyuyor ve nafaka avukatın hesap numarasına yatıyor bu yasal mı mı yoksa değil mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ahzu kabz yetkisi verilmişse dosyadaki tahsilat avukatın banka hesabına yatabilir bunda hukuken bir sakınca yok.Avukatın nafaka miktarının yarısını alması da müvekkili ile olan anlaşmaya bağlı olabilir vekalet ücretini ordan alabilir.

   Sil
 6. İyı günler 2006 yılında anlaşmalı olarak boşandık. İstırak nafakasıda anlasmalı olarak 400 tl belırlendı ancak hakım kararda yıllık artıs mıktarını belırlemedı ve sekiz yıldır nafaka miktarında bi artış olmadı. Çocuğum 13 yaşında okul ve dersana masraflarını ödemekte çok güçlük çekiyorum. Nafaka artış davası açmak istiyorum dava açarsam nafaka miktarında ne kadar artış olur. birde nasıl bir yol izlemem gerek cevaplarsanız sevinirim .Not: sekiz yıl önce ayrıldıgım eşim 1500 TL maaş alıyordu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. burada mahkeme tarafların gelir giderindeki orantı ve çocuğun masraflarındaki artışa göre bir arttırıma gidebilir.Bunun rakamı ne kadar olur söylemek yanlış olur.Hakim gerekli incelemeri yaptıktan sonra kanaati uyarınca karar verecektir.

   Sil
  2. Benimde nafaka artisi olmadi. Dava acmak istiyorum ancak ben baska sehirde ikamet etmeye basladim. Nafaka davasinin sonuclandigi aile mahkemesinden mi dava acmam gerekiyor yoksa bulundugum sehirdeki aile mahkemesinden yapabilirmiyim ? Cevap verirseniz beni aydinlatmis olursunuz. Tesekkurler.

   Sil
 7. Nafaka davasi acmak ne kadara mal oluyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. https://vatandas.uyap.gov.tr/vatandasportal/index.jsp söz konusu linkten masraf hesabı yapabilirsiniz.

   Sil
 8. ben 7 sene önce ayrıldım ama nafaka alamıyom bana bi yardımcı olurmusunuz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ödenmeyen birikmiş nafakaları icraya koymanız gerekmekte,icra yoluyla tahsil etme şansınız mevcut.

   Sil
 9. Merhaba ben alman vatandaşıyım almanyada yaşıyorum eski eşim türk vatandaşı o da almanyada ikamet ediyor malulen emekliyim almanyada nafaka davası açtı eski eşim gelirim az olduğu için nafaka vermiyorum almanyada karar verildi ama eski eşim aynı zamanda türkiyeden dava açtı ve hala devam ediyor ben gitmiyorum mahkemeye çünkü burada verilmiş bir karar var nasıl olurda ben alman vatandaşı olduğumhalde ve eski eşim türkiyede yaşadığı halde 2 çocuğumuz için dava açar bunlar hukuki mi lütfen cevap yazın çok teşekkürler

  YanıtlaSil
 10. Türkiyede yaşamıyor almanyada ikamet ediyor

  YanıtlaSil
 11. Bugünde türkiyeden almanyadaki evimize mahkeme kararı geldi ancak bizden türkiyede adres vermemiz istiyorlar karar verilmiş nafaka ödenmesi gerekiyormuş ödemessem türkiyeye gidişle hava alanında polislerin beni tutuklayacaklarını söyledi eski eşim. Ben ne yapmalıyım ne olur kısa zamanda bana cevap verin ben almanyadaki nafaka kararını tercüme ettirip göndersem olur mu şimdiden çok teşekkür ederim size

  YanıtlaSil
 12. Eşinizin türkiyede bir nafaka davası açmasına engel olduğunu düşünmüyorum.tam anlayamamakla birlikte nafaka davasını eski eşiniz kazanmış anladığım kadarıyla.nafakanın ödenmemesi halinde 3 aya kadar tazyik hapis cezası alabilirsiniz ama bu kadar kısa zaman içinde davanızın kesinleşüp icraya koyulup ardından da icra ceza mahkemesinde dava açıldığını düşünmüyorum.Size 3 ayrı makamdan 3 ayrı tebligatın gelmesi gerekir ki bu imkansız. av.onurbaykan@hotmail.com buraya türkiyeden gelen yazıyı gönderebilirsiniz.

  YanıtlaSil
 13. Tedbir nafakası icra takibine konu edilirse icra vekalet ücreti taktir edilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tabi,icra takibine konu olduğu için vekalet ücreti de doğacaktır

   Sil
 14. Slm iyi gunlet esim hollanda vatamdasi ve 2500€ KADAR AYLIK VE AYRICA DEVLETTEN YAdim falanda aliyor bu aylik Fiyatin a gore hakim nafaka moktarini nekadar belirler yardimci olur musunuz

  YanıtlaSil
 15. Nafakanın belirlenmesi tarafların ekonomik durumu ve yaşam standartlarına bakılarak göreceli olarak belirlendiği için burda bir rakam vermek yanıltıcı olacaktır.Hakimin kanaatine bağlı bir durumdur

  YanıtlaSil
 16. Merhaba ben eşim den ayrılalı 4 yıl oldu ancak nafaka davası hala devam ediyor ama eski eşim tekrar evlendi ve çocukları bana vermek istediğini söyledi şimdi anlaşmalı olarak velayetin bana geçmesi için mahkemeye verdik eski eşimden de geriye dönük hiçbir hak talep etmediğine dair madde koydurttum karar için ancak buna rağmen daha sonra hak iddia edebilir mi ederse kabul olurmu teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 17. Bir sorumda şu ben eski eşime güvenmiyorum çocukların velayeti bana geçtiği zaman onları kandırıp tekrar benden alabilir mi alırsa kolay alabilir mi ayrıca bu arada ben de eski eşime yani çocukların annelerine nafaka davası açabilirmiyim teşekkürler

  YanıtlaSil
 18. aralık ayında bir nafaka davası açtım babama mayıs ayında davam oldu ve aylık 400 tl aralık ayından itibaren ödenmesi istendi fakat babam temmuz ayına kadar ödemedi daha sonra 1500 tl ödeme yapmış icraya ama baronun atadığı avukatım yarısını ben istiyorum dedi. ve ağustos ayı oldu benim elime hala beş kuruş para geçmedi avukatım her aradığında beni sallıyor telefonu açmıyor ne yapabilirim beni bilgilendirir misiniz lütfen. Teşekkürler

  YanıtlaSil
 19. aralık ayında bir nafaka davası açtım babama mayıs ayında davam oldu ve aylık 400 tl aralık ayından itibaren ödenmesi istendi fakat babam temmuz ayına kadar ödemedi daha sonra 1500 tl ödeme yapmış icraya ama baronun atadığı avukatım yarısını ben istiyorum dedi. ve ağustos ayı oldu benim elime hala beş kuruş para geçmedi avukatım her aradığında beni sallıyor telefonu açmıyor ne yapabilirim beni bilgilendirir misiniz lütfen. Teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dosyanizi icra dairesine gidip inceleyebilir veya avukatiniza guvenmiyorsaniz onu azledip baska bir avukatla yolunuza devam.edebilirsiniz

   Sil
  2. baronun ataığı avukata zaten devlet ücretini vermiyormu nasıl oluyorda yatan parayı kesebiliyor sayın avukat

   Sil
 20. Çocuklarımın velayetini almak istiyorum eski eşim ile karşılıklı anlaştık mahkeme ne kadar sürer teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 21. Mahkeme sonucunu ücretsiz nasıl öğrenebilirim teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mahkeme kalemine giderek yada ptt den e devlet sifresi alarak ogrenebilirsiniz

   Sil
 22. Slm Nafakayi odemedigim zaman biriken nafakaya fayiz islenirmi ve talep edilirmi

  YanıtlaSil
 23. Slm birikmis nafaka fayiz islenirmi kanun maddesinde varmidir fayiz verilecek diye

  YanıtlaSil
 24. merhaba. ocak 2014 de anlaşmalı boşanma oldu ve 5 yaşındaki erkek çocuğumuz annesinde kaldı.nisan 2014 de bana iştirak nafakası davası açtı 850 tl istedi. yurt dışı şantiyeye gittiğim için son 3 aylık maaş çizelge m 3.500/4.000 tl olarak mahkemeye sunuldu.normalde türkiyede fabrikada aldığm maaşım 2.500 tl.benim merak ettiğim ortalama ne kadar nafaka bağlanır.mahkemeye yeniden giderlerimi ve 2.500 tl lik maaş bodromu suncağım

  YanıtlaSil
 25. 10 yıl önce boşannan yengem nafaka 145 tele alıyor hiç bir geliri yok ankarada bir evi var kendisi istanbulda kiracı aldığı nafaka hiç artırılmıyor dava açsa nafakası yükselirmi

  YanıtlaSil
 26. iyi günler

  öncelikle böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkürler

  sürmekte olan boşanma davam var ve hakim boşanma gerçekleşmediği halde tedbir nafakası koydu bu hukua uygunmudur

  ben yabancı bayraklı gemilerde çalışıyorum ve işverenim yabancı görünmekte , Türkiye den gelirim yok bu durumda bana nafaka ödeme zorunluluğu varmıdır

  cevabınız için şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 27. öncelikle mrblar ben 1 yıllık evliyim ve 2 aylık çocuğumuz eşimle devamlı olarak sürtüşmeliyiz kendim yeni dükkan açtım ve çok borcum bankalar krediler kredi kartları ve mal aldığım yerler eşim açtığım dükkanla ilgili bi hak talep edebilir mi ?

  YanıtlaSil
 28. Merhabalar ben esimden 2011 yilinda ayrildim anlasmali olarak ancak esim bana sozlu olarak soz verdi yardimci olucam diye ve hicbir sekilde yardimci olmadi dava acicam ve gerekli evraklari bana soylermisiniz ve 2011 yilinda ayrilmis oldugum esim 2011 2014 yilana olan nafakayi odermi yoksa dava sonucladigi yildan sonrama odemeye baslar

  YanıtlaSil
 29. Merhaba , annem ve babam 4yil once bosandi babamin kardesime ve bana olan nafaka tutari birikti . İcra yoluyla tahsil edebilirmiyiz . Universitede oldugumuz icin cok ihtiyacimiz oluyor.simdiden tesekkurler

  YanıtlaSil
 30. Merhaba annemle babam 2003 yılında boşandı.biz 3 kardeşiz herbirimiz için 100 lira nafaka kesilmişti babama ama babam hiçbir zaman ödemedi nafakasını. ablamla benim yaşım geçti ve durumumuz olmadığı için dava açamamıştık. ancak 14 yasındaki kardeşim için şimdiye kadar ödemediği nafakayı ve bundan sonra ki nafakaları alabilirmiyiz şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 31. Merhaba açtığım nafaka artışı davası 13 ekimde sonuçlardı. 350tl den 500tl ye cıkarıldı. Her ayın son günü nafakam yatıyor. Fakat 30kasım tarihi itibariyle halen 350tl yatırılmış. Karşı tarafa bildirmek için mahkeme sonunda bir işlem mi yaptırmam gerekiyordu yoksa direk icraya mı müraacaat etmeliyim?

  YanıtlaSil
 32. Merhaba acil nolur.. Kardeşimin hiçbir geliri ve mal varlığı yok işsizlikte dolayı birsürü icra dosyası var geçen hafta boşanmaya karar verdiler eşi kendi ve çocuk için nafaka istiyor boşanma sebebi kadının evlenmeden önce bir sürü suç dosyasının ortaya çıkması ve bakire yim diye evlenerek evlilik öncesi başka erkeklerle ilişki yaşamış olmasi ayrıca uyuşturucu tedavisi gördüğünü de yeni öğrendik. Bu durumda kadın nafaka alır mı kız çocuklarına ne kadar nafakabaglanir

  YanıtlaSil
 33. iyi günler ben 2011 yılında eşimle anlaşmalı boşandık sadece çocuğa 200 tl iştirak nafakası bağlandı ve tüfe oranında her yıl zam yapılacağına hükmedildi benim bu yıl 250 tl oldu nafaka miktarım ve bana çok geliyor memurum 2500 tl maaşım bir çocuk için ,bu miktarı düşürmek için dava açsam kazanma ihtimalim nedir acaba eski eşim evlendi ve çalışıyor çocuk 5 yaşında lütfen yardımcı olun

  YanıtlaSil
 34. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 35. Eşim benden habersiz eski eşinden olan 11 ve 12 yaşındaki çocuklarının velayetini almış karar kesinleşmiş ve ben yeni öğrendim ama ben istemiyorum çünkü benimde 3 tane çocuğum var ve ben eşimin çocuklarına bakmak istemiyorum ne yapabilirim teşekkür ederim şimdiden

  YanıtlaSil
 36. Günaydın Sevgili kardeşlerim İslam, biz are güvenilir mali şirket, saygın, meşru ve akredite kredi şirketi. Biz Müslümanlar için borç para ve % 3 faiz oranıyla mali yardıma muhtaç insanlara layık güveniyorum. Kötü kredi veya faturaları ödemek için paraya ihtiyacı olan var mı? ya da bir iş kredi ihtiyacı? Kredi sunmak için memnuniyet duyarız gibi yararlanıcı güvenilir yardımcı bilgilendirmek için bu orta götürmeme izin ver.Yazınız ile bilgi aşağıda. Yanıt sonra bir kredi başvuru formu doldurmak için gönderilir. (Orada hiçbir kredi kontrolü, % 100 Garantili!) Umarım bana hizmet etmek izin verir. İçtenlikle. E-posta yoluyla bize ulaşın: (swiftcreditcompany@gmail.com)

  YanıtlaSil

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri

Yargıtaya göre boşanma sebepleri nelerdir? İşte bu yazımda bunlara ayrıntılı değineceğim. Yargıtay’ın boşanma sebepleri olarak saydığı ko...