12 Kasım 2013 Salı

Ecrimisil-Haksız İşgal-İşgaliye Bedeli-Haksız işgal tahliye


Ecrimisil nedir?

Ecrimisil; Hazine taşınmazının yada bir malın sahibinin idarenin izni ve malın sahibinin rızası dışında gerçek veya tüzel kişilerce bu malı kullanmakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı sözkonusu olmaksızın bu maldan, işgal tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanması sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak işgalci tarafından ödenen ve idarece talep edilen, belediye tarafından tahsil edilen tazminattır diye tanımlayabiliriz
ecrimisil

İşgalci (Fuzuli şagil) nedir kime işgalci denilmektedir?
Kusurlu olup olmadığı aranmaksızın, bir malın zilyetliğini, yetkili İdarenin izni, sahibinin rızası veya muvafakatı dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere İşgalci (Fuzuli şagil) denmektedir.

Ecrimisil kira  anlamına mı gelmektedir?

Ecrimisil kira değildir, haksız işgal tazminatıdır ve geriye dönük olarak hesaplanır.

Neden ecrimisil alınmaktadır?

Ecrimisil'in tanımındada açıkladığımız üzre Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ecrimisil alınır.

Ecrimisil bedelinin ödenmesi Hazine taşınmazından tahliyeyi engelliyebilir mi?

Ecrimisilin ödenmesi, tahliyeyi engellemez, İdarenin işgal altındaki taşınmazı her zaman 2886 Sayılı Yasanın 75. maddesine göre tahliye, 775 Sayılı Yasanın 18. maddesine göre üzerinde yeralan kaçak yapıların yıkımını ilgili Kaymakamlık veya Belediyeden talep etmesinde Kanuni hiçbir engel yoktur.

Ecrimisil kira bedeli anlamınamı gelmektedir?

Ecrimisil kira bedeli olmayıp, taşınmazın izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminattır.

Ecrimisil bedelinin ödenmesi işgalciye(Fuzuli şagil) mülkiyet hakkı sağlar mı?

Ecrimisil geçmişe ilişkin alınan işgal tazminatıdır, işgalciye tapuya ilişkin bir hak sağlamaz.

Ecrimisil ile kira arasındaki farklar nelerdir?

1- Kira devlet mallarının bir idare şeklidir. Ecrimisil ise idare şekli değildir. Aslolan kira ile idaredir.
2- Kirada sözleşme sözkonusudur. Ecrimisilde ise tazminat sözkonusudur.
3- Kira geleceğe ecrimisil ise geçmişe yöneliktir.
4- Kira alacakları ödenmediğinde 2004 sayılı icra iflas kanunu hükümleri uygulanır. Ecrimisilde ise 6183 sayılı kanun uygulanır.
5- Kira nedeni ile oluşan uyuşmazlıklar için adli yargıya gidilirken ecrimisilde idari yargıya gidilir.
Ecrimisil bedeli belirlenirken taşınmazın değerini etkileyebilecek şeyler nelerdir?

1- İmar durumu,
2- Yüzölçümü,
3- Niteliği,
4- Verimi (Tarım arazilerinde),
5- Alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı,
6- Konumu,
7- İşgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir,
8- Aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller gibi her türlü objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit edilir.

Ecrimisil bedeli nasıl belirlenmektedir?

Ecrimisil bedeli "Ecrimisil bedeli belirlenirken taşınmazın değerini etkileyebilecek şeyler nelerdir ?" başlığı altında belirtilen durumlar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
İşgal şekilleri nelerdir?
1-İzinsiz inşaat yapmak,
2-İzinsiz kullanmak,
3- Kiraya verilen taşınmazmallarda kira süresi sonaerdiği halde sözleşme yenilenmeden kullanıma devam etmek,
4- Tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir kısmını işgal etmek işgal şekillerine verilebilecek örneklerdendir.

Ecrimisile karşı itiraz hakkım var mıdır itiraz edebilir miyim?

Ecrimisil ihbarnamesinin tebliğinden itibaren vatandaşın veya vekilinin 30 gün içinde İdareye dilekçe ile itiraz hakkı vardır.İdare bunun üzerine 30 gün içinde olumlu yada olumsuz bir ecrimisil tutanağı düzenleyerek ilgilisine tebliğ eder.

Bu tebligattan itibaren 60 gün içinde İdari yargıda ecrimisil ihbarnamesinin veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açabilirsiniz.
Ecrimisil ihbarnamesine karşı dava açılmış olması ecrimisil tutarının tahsil edilmesini engellemez. Ancak yürütmeyi durdurma talepli dava açtıysanız ve Mahkeme yürütmeyi, durdurma kararı verdiyse dava sonuçlanıncaya kadar tahsilat işlemleri durur. İdarenin İtirazı üzerine Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına karar vermesi halinde İdare tahsilat işlemlerine deva edebilir.


Bunun yanında Kira sözleşmesinde kiracı olarak yer almayan davalının kiralanandaki konumu fuzuli şagildir. Fuzuli işgal nedeniyle açılacak tahliye davasının kiracıya yöneltilmesi gerekmez.

Yien bahsettiğimiz üzere Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdirine ecri misil denir
İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sa­hibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zo­rundadır (TMK. m: 995/1).

İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir (TMK. m: 995/11).

İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur (TMK. m: 995/111).

Dava açmak için aranan şartlar nelerdir?

Davalı, davacının rızası olmadan taşınmazı kullan­mış olmalıdır.
Davalı, kötüniyetli olmalıdır.

 
Dava nerede açılır?

Taşınmazın bulunduğu yer Mahkemesinde açıhr (HUMK. m: 13).
Görevli mahkeme HUMK. m: 8″ e göre belirlenir.

Dava ne zaman açılır?
5 yıllık zamanaşımına bağlıdır. Bu davalarda, ancak son 5 yıllık ecrimisil istenebilir (BK. m: 126).

Dava nasıl görülür?
Tapu ve vergi kayıtlan getirtilip incelenir.
Davacının zilyedlik iddiasını ispat etmesi istenir.
Davalının kötü niyetli olup olmadığı araştırılır.
Keşif yapılır.


Ecrimisil davaları haksız fiil benzeri davalar olduğundan dava tarihine kadar gerçekleşmiş zarar talep edilebilir. Dava tarihinden sonra gerçekleşmesi muhtemel zarar talep edilemez. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri

Yargıtaya göre boşanma sebepleri nelerdir? İşte bu yazımda bunlara ayrıntılı değineceğim. Yargıtay’ın boşanma sebepleri olarak saydığı ko...