27 Ekim 2013 Pazar

Türk Vatandaşlığını Kazanma-турецкое гражданство переход


Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 6'ncı maddesi şöyledir :

'Aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alınabilirler. 

1- Vatandaşlığa alınmasını isteyen kişi, kendi milli kanununa vatansız ise Türk Kanununa göre reşit olmalıdır. 

2- Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye'de beş yıl ikamet etmiş olmalıdır. 

3- Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmalıdır. 

4- İyi ahlak sahibi olmalıdır. 

5- Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamalıdır. 

6- Yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir. 

7- Türkiye'de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmalıdır.' 

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması

MADDE 16- (1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

a) Aile birliği içinde yaşama,

b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

c) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
şartları aranır. 

(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

(3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. 

Vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu

MADDE 17- (1) 11 inci ve 16 ncı maddeler uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, illerde oluşturulan vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından yapılır. Komisyonun oluşumu ve çalışma esasları yönetmelikle belirlenir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında usul ve esaslar

MADDE 18- (1) 11 inci ve 16 ncı maddeler uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan başvuru için gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenerek Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça gerekli inceleme ve araştırma yapılır. 11 inci madde uyarınca başvuranlardan durumu uygun bulunanlar Bakanlar Kurulu kararıyla, 16 ncı madde uyarınca başvuranlardan durumu uygun bulunanlar ise Bakanlık kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.

(2) 12 nci madde uyarınca Türk vatandaşlığını kazanma işlemleri Bakanlıkça yürütülür.


Vatandaşlık işlemlerinde müracaat makamı ve usul
MADDE 38- (1) Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekâletname ile yapılır. 

Bilgi ve belge istenmesi
MADDE 39- (1) Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın verilir.


Турецкое Гражданство Рф, 6-ой статьи гласит :

'Следующие условия проведения иностранцев, Совета Министров, с Турецкое гражданство после этого они.

1 - приема в Гражданство лица, желающие собственным национальным законом лица без гражданства Турецкой соответствии с Законом, должны быть совершеннолетним.

2 - Заявитель года назад в Турции пять лет, которые проживают должно быть.

3 - поселиться в Турции, решил, что поведение, подтверждают должно быть.

4 - Хорошо морали, должен быть владельцем.

5 - в Целом с точки зрения здоровья представляют опасность болезни не должно существовать.

6 - Достаточно говорить на Турецком языке.

7 - в Турции и он, и его жизни за то, что зарабатывал на жизнь, который позволит дохода или профессии.'

Турецкого гражданина в брак через приобретение

СТАТЬЯ 16 (1), гражданин турции на вступление в брак непосредственно Турецкого гражданства не зарабатывает. Тем не менее, гражданин турции, с не менее трех лет, как женаты, и брак продолжается иностранцев Турецкого гражданства для получения можно обратиться. Заявители;

a) союз в жизни,

b) союз Брака с bagdasmayacak деятельности, отсутствие,

c) Национальной безопасности и общественного порядка, в отношении препятствий, чтобы представлять собой ковер отсутствие,
условия искали.

(2) на момент подачи заявления после гражданин турции, смерти супруга, из-за брака в случае прекращения действия пункта (a) предусматривает условия не требуется.

(3) в Брак с Турецкого гражданства победитель иностранцев ее недействительность решения в случае выдачи договора доброй воли, если они Турецкого гражданства, они держали. 

Гражданство заявителя рассмотрение комиссии

СТАТЬЯ 17 (1) в 11-й и 16-й веществ в соответствии с Турецкого гражданства, желающих заработать иностранцев для заявителя необходимых условий обнаружения, в провинции, созданные гражданства заявителя рассмотрение комиссии. Комиссии по формированию и принципы регулирования определяется.

Компетентный орган власти с решением Турецкого гражданина в приобретении процедуры и принципы

СТАТЬЯ 18 (1) в 11-й и 16-й веществ в соответствии с Турецкого гражданства, желающих заработать незнакомых людей, для справки, необходимые условия, получить от имени гражданства файл, изменив в Министерство отправляется. Министерством необходимые исследования и исследования проводятся. 11-й статьи, в соответствии с ссылаться на состояние хит Совет Министров, статьи 16, в соответствии со статьей ссылки состояние, кто Министерство по решению Турецкого гражданства могут получить, не соответствующие требования Министерства, отклоняется.

(2) 12-й в соответствии со статьей Турецкого гражданства на победу операций Министерством не выполняется.


Гражданство операций к власти и процедур
СТАТЬЯ 38- (1), Турецкая предусматривает приобретение и связанные с потерей ссылки в стране проживания, полученных место губернатором, за рубежом, в то время как внешний temsilciliklere лично, или осуществление этого права по использованию доверенность.

Trafik cezalarına karşı itiraz hakkı


KTK'nun 116. maddesine istinaden gıyapta yazılan trafik cezalarına karşı, yani plakaya yazılan cezalarda polisinin durdurup yüzünüze karşı yazdığı cezalar da  15 GÜN olan İTİRAZ SÜRESİ, yüze karşı yazılan cezalarda, yazıldığı tarihten itibaren;

Gıyapta,plakanıza yazılan cezalarda ise, size tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır. size  15 gün içinde  tebliğ yapılmış olup siz bu cezaya itiraz etmezseniz ,karar kesinleşmiş olmakla, itiraz şansınızı kaçırdınız demektir.

Bu arada sosyal medyada da gündeme gelmiş bir olayda Yargıtay, zamanında tebliğ edilmese bile trafik cezalarının ödenmesi yönünde karar verdi. Yargıtay, tebligata ilişkin süre sınırlamasının sadece idareyi bağladığını trafik cezasının tahsilinde etkili olmadığına hükmetti.

Kocaeli'nde yetki belgesi olmadan yolcu taşımacılığı yapan sürücü F.A.'ya 2 bin 426 lira para cezası kesildi. Sürücü, zamanında tebligat yapılmadığını gerekçe göstererek cezaya itiraz etti. Gebze 1. Sulh Ceza Mahkemesi, itirazı yerinde gördü.
Ancak Adalet Bakanlığı' kararın kanun yararına bozulması için itirazda bulundu. Yargıtay 7. Dairesi, F.A. ile ilgili kararı sonuca bağladı.
Yargıtay kararında şu ifadeler kullanıldı: "Mahkemece, 27.01. 1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmî gazetede'de yayımlanarak yürürlüğe giren trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmeliğin 10/a-b maddesi gereğince tebligat işlemlerine 7 iş günü içerisinde başlanmadığından bahisle itirazın kabulüne karar verilmiş ise de, belirtilen hükmün idarî işlemlerin sürüncemede kalmasını önlemek amacıyla idareye yönelik getirilmiş bir düzenleme olduğu, süresinde tebligat işlemlerine başlanmamış olmasının idarî karar tutanağını geçersiz kılmayacağı, mahkemesince olayın esasına girilerek bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı gerekçeyle karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Gebze 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 22.05. 2012 gün ve 2012/417 değişik iş sayılı kararının CMK.nun 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe sonuç doğurmamak üzere bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."

Plakaya yazılan cezalar, ruhsatınızda yazılı olan, yani sistemde kayıtlı olan adresinize gelir, ikametinize PTT yoluyla gelen ceza, siz evde olmadığınız bir sırada gelirse postacı kapınıza bir not bırakır ve cezanızı muhtarlığa teslim eder, ve tebliğ tarihi o tarihten itibaren başlar. Normal prosedür budur, cezanız eski ikametgahınıza giderse, suç sistemin değil, ikametgah adresini yenilemeyen sizdedir. 

Gelelim itiraz işlemlerine, 

İtiraz işlemleri Trafik Mahkemeleri'ne yapılıyor, Türkiye'nin tamamında mevcut olmadığı için  bu işe, görevlendirilen nöbetçi  Sulh Ceza Mahkemesi bakıyor,


Gerekli evraklar: 
1. Dava dilekçesi 
2. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Fotokopisi 
3. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatı Fotokopisi 
4. Ruhsat Fotokopisi 
5. Kimlik ve Ehliyet Fotokopisi 

Evraklarınızı Sulh Ceza Mahkemesi'nin kalemine teslim edeceksiniz, trafik cezasının ve tebligat kağıdının aslı sizde kalacak, dilekçenizde yazdıklarınıza göre bir karar verilecek, herhangi bir duruşma olmayacak, mahkeme sonucu tebligatla adresinize gelecek. 

Mahkemeye vereceğiniz cezalar için ödeme yapmanıza gerek yok, mahkemenin yoğunluğuna göre karar süreci 2-3 aya kadar bile uzayabilir, karar size tebliğ edildikten sonra, sonuç olumsuz olsa bile, mahkeme karar tebliğinden itibaren 15 gün içinde cezanızı 3/4 oranında indirimli ödeyebilirsiniz, herhangi bir hak kaybınız olmaz. 

İtiraz yolunu, sadece haklı olduğunu düşündüğünüz cezalar için kullanırsanız mahkemelere gereksiz iş yükü yüklememiş olursunuz.

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri

Yargıtaya göre boşanma sebepleri nelerdir? İşte bu yazımda bunlara ayrıntılı değineceğim. Yargıtay’ın boşanma sebepleri olarak saydığı ko...