2 Mayıs 2013 Perşembe

Çalışma Alanlarımız


Danışmanlığını yaptığımız bazı hukuki konular :

ÖZEL HUKUK:

Aile Hukuku 

Aile Hukuku 
Aile Hukuku konusunda ;

 Boşanma davaları
 Nafaka davaları
 Velayet davaları
 Evlat edinme ile ilgili davalar
 Babalık Davaları
 Mal rejimleri ile ilgili davalar
 Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar...

Gayri Menkul Hukuku


Gayri Menkul Hukuku 
Gayri menkul ile ilgili baktığımız davalar; 
 Tapu iptali ve tescil davaları
 Şuf'a davaları
 Men'i müdahale davaları
 Ecri misil davaları
 Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları
 Geçit hakkı davaları
 Tespit davaları
 İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
 Menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar
 Diğer taşınmaz hukuku davaları.

İcra ve İflas Hukuku 


Ýcra ve Ýflas Hukuku 
T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili - borçlu vekili sıfatı ile temsil etmekteyiz... 
 İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip
 Kambiyo takipleri (senet ve çek'lerin icraya konulması)
 İstihkak davaları
 İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
 İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
 Menfi tespit ve istirdat davaları
 İpoteğin paraya çevrilmesi
 Alacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar

İş Hukuku


Ýþ Hukuku 

İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar;
 İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar)
 Hizmet tespiti davaları
 İşe iade davaları
 İşçi - iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

Miras Hukuku


Miras Hukuku 
Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;

 Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması
 Miras sözleşmeleri
 İzale-i şuyu davaları
 Vasiyetnameler
 Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
 Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 Mirasçılık belgesi'nin iptali davaları
 Miras ile ilgili iade davaları
 Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

KAMU HUKUKU: 

Ceza Hukuku 


Ceza Hukuku 
Ceza hukuku alanında davalar; 

 TCK kapsamında mevcut : Kişinin hayat bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, beden bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar
 Vergi suçları
 Diğer Ceza yasalarında tanımlanmış suçlar...

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri

Yargıtaya göre boşanma sebepleri nelerdir? İşte bu yazımda bunlara ayrıntılı değineceğim. Yargıtay’ın boşanma sebepleri olarak saydığı ko...